• Szkoła Przysposabiająca do Pracy

    Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym uczniów z autyzmem i uczniów poruszających się na wózkach.
    Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego życia dorosłego. O przyjęciu ucznia decyduje umiejętność pracy w grupie i możliwość realizacji programu przysposobienia do pracy w zawodach oferowanych przez placówkę.
    Kształcenie dostosowane jest do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Nauka trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok. Klasy liczą do 8 osób.
    Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno-terapeutycznych, popartych wielospecjalistyczną oceną poziomu ich funkcjonowania. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, a ocenianie postępów w nauce ma charakter opisowy.
    W szczególnych przypadkach nauczanie może odbywać się w domu ucznia, na podstawie „orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania”.

    EDUKACJA W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY OBEJMUJE

    Funkcjonowanie osobiste i społeczne – zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, także w zakresie czytania, pisania i pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również zdobycie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno-kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, a także rozwijają niezbędne kompetencje społeczne. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.

    Zajęcia rozwijające komunikowanie się – mają służyć dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w każdy możliwy dla ucznia sposób,  również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, czy też technologii informacyjno-komunikacyjnej. Uczeń powinien mieć możliwość doświadczania komunikowania się z różnymi osobami, także w instytucjach, punktach usługowych i miejscach pracy

    Zajęcia kształtujące kreatywność – służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w przyjaznej atmosferze oraz możliwości współpracy z innymi uczniami.

    Zajęcia plastyczne - usprawniają  manualnie uczniów. Dzięki nim uczniowie mają możliwość poznania różnych technik plastycznych i wykorzystania ich w praktyce tworząc niepowtarzalne prace, które są prezentowane na terenie szkoły. Uczniowie biorą również udział w konkursach plastycznych: szkolnych, miejskich, wojewódzkich i krajowych zdobywając nagrody i wyróżnienia.

    Zajęcia wokalno – muzyczne – pomagają zdobywać wiedzę o muzyce i instrumentach muzycznych. Uczą podstaw gry na instrumentach, tekstów piosenek, śpiewu, jak również przygotowują do występów. Uczniowie, dzięki swoim występom bardzo często uatrakcyjniają imprezy i uroczystości szkolne, także te plenerowe. Biorą udział w licznych konkursach.

    Zajęcia teatralne – pozwalają uczniom na rozwijanie własnych talentów i zdolności. Młodzież m.in. poznaje różne techniki teatralne i wykorzystuje je podczas zajęć. Rozwija swoją mowę i słownictwo. Uczy się występować przed publicznością. Swoje artystyczne dokonania młodzież prezentuje podczas uroczystości szkolnych, plenerowych oraz na Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie.

    Wychowanie fizyczne – przedmiot ten daje możliwość usprawniania obniżonych funkcji ruchowych u uczniów, pozwala kształtować ich sylwetkę, uczy sportowej rywalizacji. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej, siłowni i na terenach sportowych Ośrodka. Podsumowaniem całorocznej pracy uczniów jest ich udział w OLIMPIADZIE SPECJALNEJ, gdzie nie ma przegranych, a najważniejsza jest walka do końca i pokonywanie swoich słabości.

    Zajęcia rewalidacyjne – mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, m.in. radzenie sobie ze stresem, aby uczeń mógł osiągnąć sukces przez:

    • doskonalenie mowy i umiejętności komunikowania się w codziennym życiu, w tym załatwiania różnych spraw osobiście, telefonicznie, przez pocztę elektroniczną;
    • doskonalenie sprawności manualnej, zdolności percepcyjnych oraz procesów pamięci i uwagi;
    • korekcję wad postawy oraz kompensowanie odchyleń i braków rozwojowych;
    • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
    • doskonalenie orientacji w schemacie ciała oraz orientacji kierunkowo-przestrzennej;
    • rozwijanie myślenia;
    • korygowanie niepożądanych zachowań;
    • doskonalenie umiejętności samodzielnego i bezpiecznego poruszania się, także środkami transportu;
    • wspieranie umiejętności czytania, pisania, liczenia;
    • doskonalenie samodzielności osobistej i społecznej;
    • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z sukcesem i porażką;
    • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zagrażających;
    • wzmocnienie wiary we własne siły oraz utrzymanie dobrej motywacji do pracy,
    • kształtowanie pozytywnej samooceny;
    • doskonalenie umiejętności bycia asertywnym. 

    Religię – program tego przedmiotu zakłada przypomnienie uczniom podstawowych prawd wiary i treści religijnych poznanych na wcześniejszych etapach edukacyjnych w szkole i w ich życiu rodzinnym oraz społecznym, a także stawia sobie za cel ich sukcesywne pogłębienie i utrwalenie. Jednocześnie, program ten nie zawiera podziału na poszczególne trzy klasy czwartego etapu edukacyjnego. Na każdym z trzech kolejnych lat jest powtarzany ten sam układ treści, natomiast zmienia się ich zakres, który z każdym kolejnym rokiem jest utrwalany i poszerzany. Podyktowane jest to koniecznością utrwalania i powtarzania treści dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo w klasach przysposabiających do pracy. Przekazywane treści religijne wiążą się z działaniami rewalidacyjnymi, które są zależne od indywidualnych potrzeb poszczególnych uczniów i mogą mieć charakter korekcyjny, kompensacyjny, usprawniający, stymulujący bądź rozwijający. Program zakłada wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności, które uczeń będzie wykorzystywał w życiu dorosłym. 

    PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

    Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. W ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:

    GOSPODARSTWO DOMOWE – obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz sporządzanie i wydawanie posiłków.

    PRACE OGRODNICZE – w ramach tych zajęć uczniowie, pod opieką nauczycieli, dbają o tereny wokół Ośrodka. Pielą chwasty, sadzą kwiaty, zioła, krzewy. W zimie przygotowują sadzonki i dbają o rośliny w pomieszczeniach Ośrodka. Uczą się też sztuki układania dekoracji z roślin. Wykonują palmy wielkanocne i stroiki na święta Bożego Narodzenia.

    PRACE BIUROWE – to nauka obsługi urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, bindownica, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie.

    PRACE STOLARSKIE – odbywają się w pracowni stolarskiej, gdzie uczniowie zdobywają umiejętności pracy z drewnem. W zajęciach stolarskich biorą udział głównie chłopcy, wykonują proste prace stolarskie typu: kwietniki, wieszaki, zabawki drewniane, itp.

    ELEMENTY SZYCIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO – zastosowanie ściegów podstawowych i ozdobnych w drobnych naprawach krawieckich oraz haftowaniu; szycie prostych wyrobów, tj. ściereczek, zasłon, rękawic kuchennych itp.

    RĘKODZIELNICTWO – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych technik (decoupage, malowanie na szkle, haft matematyczny, wyrób ozdób i biżuterii, origami) oraz materiałów (drewno, glina, sznurek, modelina, tektura, koraliki, szkło, nici, wełna, bibuła, papier kolorowy itp.).

    Nauczyciele przedmiotu przysposobienia do pracy z wielkim zaangażowaniem poszukują ciekawych form pracy z uczniem niepełnosprawnym. Uczestniczą w różnych formach dokształcania. Starają się, aby zajęcia były atrakcyjne, a jednocześnie stwarzały możliwości rozwoju. W celu zwiększenia atrakcyjności procesu edukacyjnego i pogłębienia umiejętności społecznych uczniów organizowane są różnorodne wycieczki dydaktyczne, wystawy i konkursy.

    WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

    Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w swojej działalności dąży do stworzenia pozytywnych relacji z rodzicami uczniów do niej uczęszczających. Nauczyciele podejmują współpracę z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów, przekazywania wiedzy na temat ich funkcjonowania w środowisku szkolnym, a także poznania oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły i pedagogów.
    Rodzice uczniów mają możliwość uczestniczenia w szkolnych i klasowych imprezach, klasowych spotkaniach integracyjnych czy też lekcjach otwartych, podczas których mogą obserwować pracę szkoły i nauczycieli, jak również występy i osiągnięcia swoich dzieci. Dodatkowo, wszyscy nauczyciele prowadzą konsultacje, podczas których przekazują najważniejsze informacje dotyczące pracy ucznia podczas zajęć, jego postępów, czy występujących problemów.