• BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA 

    Zgodnie z nową podstawą programową wszystkie zawody mają trzyletni cykl kształcenia:

    • kucharz
    • cukiernik
    • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
    • murarz

    NAUKA KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM I UZYSKANIEM DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

     

    WYMAGANE DOKUMENTY

    1. Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia - Kwestionariusz osobowy 
    2. Wniosek o skierowanie ucznia do BSS (do wypełnienia w naszym sekretariacie);
    3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, aktualne na czas nauki w szkole ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej/branżowej;
    4. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydawanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeśli uczeń posiada);
    5. Oryginalne świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjalnej;
    6. Zaświadczenie OKE (oryginał) - o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego;
    7. Trzy podpisane fotografie;
    8. Kserokopia skróconego aktu urodzenia;
    9. Dokumenty dotyczące stanu zdrowia pobrane ze szkoły podstawowej/gimnazjalnej - karta zdrowia oraz bilans zdrowia;
    10. Karta informacyjna Potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej - karta do pobrania z sekretariatu szkoły podstawowej/gimnazjalnej;
    11. Książeczka sanepidowska z aktualnymi badaniami na nosicielstwo oraz aktualne badania lekarskie - morfologia krwi i mocz (tylko zawody: kucharz,  cukiernik) dostarczone do dnia 25.08.
     

    KUCHARZ

    Kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Stosuje różne metody obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów, ale także do ekspedycji potraw wykorzystuje nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii. Obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich. Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne oraz regionalne i z kuchni obcych narodów. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych; przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług. Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego.

    CUKIERNIK

    Praca w zawodzie cukiernika polega nie tylko na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów, ale również na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych, które dostarczają wrażeń smakowych i wizualnych konsumentowi. Cukiernik musi umieć ocenić jakość i przydatność surowców oraz prowadzi dokumentację związaną z rozliczeniem surowców i półproduktów. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać .Dekoracje cukiernicze tworzone są głównie ręcznie i wymagają zdolności manualnych oraz plastycznych. Konieczna jest znajomość i umiejętność pracy z różnymi tworzywami dekoracyjnymi. Ważna jest również dbałość o higienę na stanowisku pracy oraz umiejętność jego organizacji zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii. Celem nadrzędnym tych czynności jest dostarczenie wyrobu o najlepszej jakości, wytworzonego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.