• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

   • Anna Wojciechowska

    tel. 46 855 31 84

    email : sekretariat@soswzyrardow.pl 

   • Klauzula informacyjna zgodna z RODO

   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

    1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej              z siedzibą w Żyrardowie  przy  ul. Środkowej 36 .

           Może się z Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 46 855 31 84 lub adres email  sekretariat@soswzyrardow.pl

    2)    Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod tel. :468553184   

           bądź adresem e-mail: sekretariat@soswzyrardow.pl
    3)    Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:
           a.    Przyjęcia ucznia do szkoły;
           b.    Realizacji zadań oświatowych; 
           c.    Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;
           d.    Realizacji działań promocyjnych szkoły;
           e.    Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
    4)    Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia
    2016r Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).

    5)    Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów  prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.

    6)    Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego

           przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.
    7)    Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
    międzynarodowych.

    8)    Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie  organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

    9)    Ma Pani/Pan prawo do:
           a.    Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

                  przetwarzania;
           b.    Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
           c.    Przenoszenia swoich danych osobowych,
           d.    Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
           e.    Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    10)    Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia  obowiązku szkolnego.

    11)    Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

    Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO). 
    Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym. 
    Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.